Oświadczenie o ochronie danych osobowych zostało zaktualizowane.

Poufność


Spis treści

Informacje o polityce prywatności
 1. Robert Bosch sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność 
 2. Podmiot Odpowiedzialny
      2.1. Współadministratorzy
 3. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
      3.1. Przetwarzane są następujące kategorie danych: 
      3.2. Zasady
      3.3. Cele przetwarzania i podstawy prawne 
      3.4. Rejestracja 
      3.5. Pliki dziennika
      3.6. Dzieci 
      3.7. Przekazywanie danych
            3.7.1. Przekazywanie danych od innych podmiotów
            3.7.2. Dostawcy usług (ogólnie) 
            3.7.3. Przekazywanie odbiorcom spoza EOG
      3.8. Okres zapisania; terminy przechowywania. 
      3.9. Konkursy lub akcje rabatowe
 4. Wykorzystywanie cookies
      4.1. Kategorie cookies
      4.2. Technicznie wymagane cookies
      4.3. Pliki cookies i mechanizmy śledzące, które technicznie nie są wymagane
      4.4. Funkcjonalne pliki cookie
      4.5. Marketingowe pliki cookie i mechanizmy śledzenia
      4.6. Ogólnie
      4.7. Statystyka
            4.7.1 Śledzenie konwersji
            4.7.2 Wtyczki społecznościowe
            4.7.3 Retargowanie
      4.8.Google Analytics
            4.8.1 Nazwa: Google Analytics
            4.8.2 Nazwa: Google Tag Manager 
            4.8.3 Nazwa: Google Ads
      4.9. Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia
      4.10. Dezaktywacja wszystkich plików cookies
      4.11. Zarządzanie Twoimi ustawieniami w odniesieniu do plików cookie i mechanizmów śledzenia nie jest wymagane technicznie
      4.12 YouTube
      4.13 New Relic Browser
 5. Zewnętrzne linki 
 6. Bezpieczeństwo. 
 7. Prawa użytkowników
 8. Zmiana informacji o polityce prywatności
 9. Kontakt


 

Informacje o polityce prywatności


Robert Bosch sp. z o.o.  (w dalszej części „Bosch“ bądź „My“ lub „Nam“) cieszy się z odwiedzenia przez Państwa naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanych łącznie "ofertą online") oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami.

1. Robert Bosch sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność
Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas ważne i uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania przez Państwa naszych ofert online przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi.
Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.

2. Podmiot Odpowiedzialny
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest Robert Bosch sp. z o.o.; wyjątki są objaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe wyglądają następująco:
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Polska

Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy

Rafał Rudziński, Piotr Pyzio

Numer telefonu
+48 (0) 22 715 40 00

 
2.1. Współadministratorzy
Jako strona odpowiedzialna za SingleKey ID razem ze stronami trzecimi odpowiedzialnymi za aplikacje, z których Państwo korzystają, Bosch.IO GmbH jest wspólnie odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz krajowymi przepisami o ochronie danych. Zgodnie z art. 26 RODO (Współadministratorzy) uzgodniliśmy na piśmie, że będziemy wspólnie odpowiadać za przetwarzanie danych. W szczególności określiliśmy i uzgodniliśmy zakresy odpowiedzialności i obowiązków zaangażowanych stron. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych operacji przetwarzania danych znajda Państwo w zasadach ochrony danych Bosch.IO GmbH oraz w broszurze informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych, dostępnej pod adresem Polityka ochrony danych.
 
3. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

3.1. Przetwarzane są następujące kategorie danych:
 • dane kontaktowe (np. nazwa firmy, imię, nazwisko, numer telefon, adres e-mail, adres siedziby firmy, REGON, NIP)

3.2. Zasady
Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej, czyli np. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowy, dane księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem identyfikacji osoby.
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (wraz z adresami IP) tylko wtedy, gdy istnieje do tego ustawowa podstawa prawna lub udzielili nam Państwo zgody odnośnie do tego, np. w ramach rejestracji.

3.3. Cele przetwarzania i podstawy prawne
My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
 • Udostępnienie tej oferty online (podstawy prawne: wykonanie umowy).
 • Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert).
 • Autoreklama i reklama obca oraz badanie rynku i pomiar zasięgu w dopuszczalnym ustawowo zakresie bądź w oparciu o udzielenie zgody (podstawa prawna: zgoda / uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, dopóki odbywa się to zgodnie z wytycznymi przepisów o ochronie danych i o konkurencji).
 • Badania produktowe bądź konsumenckie przez pocztę elektroniczną i/lub telefon, o ile udzielili Państwo na nie wyraźnej zgody (podstawa prawna: udzielenie zgody).
 • Przeprowadzanie konkursów lub akcji rabatowych zgodnie z odnośnymi warunkami konkursów lub warunkami akcji rabatowych (podstawa prawna: wykonanie umowy).
 • Przesyłanie treści marketingowych w celu przedstawienia ofert i warunków handlowych (podstawy prawne: Państwa zgoda na przesyłanie wiadomości elektronicznych na wskazany adres e-mail i/lub powiadomień telefonicznych (SMS/MMS), lub realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług). 
 • Zachowanie i obrona naszych praw (podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).

3.4. Rejestracja
Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z usług, które wymagają zawarcia umowy, prosimy o zarejestrowanie się. W ramach rejestracji zbieramy na zasadzie dobrowolności dane osobowe (np. imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, telefon komórkowy oraz ewentualnie inne dane potrzebne do ustanowienia i wykonania umowy. Obowiązkowe dane są oznaczone za pomocą.

3.5. Pliki dziennika
Przy wszelkim korzystaniu z Internetu określone informację są automatyczne przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową i gromadzone przez nas w tzw. plikach dziennika.
 
Pliki dziennika są zapisywane przez nas na krótki czas w celu ustalenia zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. dla wyjaśnienia prób ataków), a następnie usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w indywidualnym przypadku zostać przekazane organom śledczym.
 
Pliki dziennika są (bez adresu bądź bez pełnego adresu IP) wykorzystywane również do celów analizy; odnośnie do tego patrz punkt Analiza internetowa/ badanie rynku (w tym analiza internetowa, bez ankiet wśród klientów)".
 
W plikach dziennika są zapisywane w szczególności następujące informacje:
 • adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego odbywa się dostęp do oferty online;
 • adres strony internetowej, z której wyświetlona została oferta online (tzw. URL pochodzenia lub referera);
 • nazwa dostawcy usług, poprzez którego odbywa się dostęp do oferty online;
 • nazwa pobranych plików bądź informacji;
 • data i godzina oraz czas trwania pobierania;
 • ilość przesłanych danych;
 • system operacyjny i informacje dotyczące używanej przeglądarki internetowej, łącznie z zainstalowanymi wtyczkami (np. do Flash Playera);
 • kod statusu http (np. "zapytanie powiodło się" lub "nie znaleziono żądanego pliku").

3.6. Dzieci
Ta oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej 16. roku życia.

3.7. Przekazywanie danych

3.7.1. Przekazywanie danych od innych podmiotów
Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to wymagane do wykonania umowy, mamy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych znajdują się w punkcie Cele przetwarzania i podstawy prawne. Dodatkowo dane mogą być przekazywane innym Administratorom, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów ustawowych lub wykonalnych nakazów administracyjnych lub sądowych.
Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom odpowiedzialnym, o ile bylibyśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych lub wykonalnego nakazu urzędowego bądź sądowego.

3.7.2. Dostawcy usług (ogólnie)
Zlecamy zewnętrznym dostawcom usług takie zadania jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie wybraliśmy tych dostawców i regularnie ich monitorujemy, w szczególności to, czy obchodzą się odpowiednio z zapisanymi u nich danymi i czy są one zabezpieczone. Wszyscy dostawcy usług zostają zobowiązani przez nas do zachowania poufności i do przestrzegania wytycznych ustawowych. Dostawcami usług mogą być również inne firmy Grupy Bosch

3.7.3. Przekazywanie odbiorcom spoza EOG
Możemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza EOG w tzw. państwach trzecich. W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla odnośnego kraju lub uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej) lub dostępna była Państwa zgoda na przekazywanie danych.
Można u nas uzyskać rozeznanie co do odbiorców w krajach trzecich i otrzymać kopię konkretnie uzgodnionych regulacji dotyczących zapewniania odpowiedniego poziomu ochrony danych. Proszę wykorzystać do tego dane zawarte w punkcie Kontakt.

3.8. Okres zapisywania; termin przechowywania
Państwa dane zachowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia naszej oferty online i związanych z nią usług bądź jak mamy uzasadniony interes w dalszym zachowaniu danych (np. również po wykonaniu umowy możemy wciąż mieć uzasadniony interes w marketingu pocztowym). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym i handlowym terminów przechowywania jesteśmy zobowiązani trzymać przez pewien okres takie dokumenty jak np. umowy i faktury).

3.9. Konkursy lub akcje rabatowe
Jeżeli uczestniczą Państwo w naszym konkursie lub w naszej akcji rabatowej, wykorzystujemy Państwa dane do powiadomienia o wygranej i do reklamy naszych produktów w dopuszczalnym ustawowo zakresie bądź o ile wyrazili Państwo na to zgodę. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów lub akcji rabatowych znajdują się w warunkach udziału w nich.

4. Wykorzystywanie cookies
W trakcie korzystania z naszej oferty mogą być używane pliki cookies i inne mechanizmy śledzenia. 
Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas przeglądania oferty online.
Śledzenie jest możliwe przy użyciu różnych technologii. W szczególności przetwarzamy informacje za pomocą technologii pikseli i / lub podczas analizy plików dziennika.

4.1. Kategorie Cookies
Rozróżniamy pliki cookie, które są obowiązkowo wymagane dla funkcji technicznych usługi online oraz takie pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które nie są obowiązkowo wymagane dla technicznej funkcji usługi online.
Zasadniczo można korzystać z usługi online bez plików cookie, które służą innym celom niż techniczne. 

4.2. Technicznie wymagane cookies
Przez technicznie wymagane pliki cookie rozumiemy pliki cookie, bez których nie można zapewnić technicznego świadczenia usługi online. Obejmują one np. pliki cookie przechowujące dane w celu zapewnienia płynnej reprodukcji materiału wideo lub audio.

Takie pliki cookie zostaną usunięte po opuszczeniu witryny.

4.3. Pliki cookies i mechanizmy śledzące, które technicznie nie są wymagane
Używamy tylko takich plików cookie i mechanizmów śledzenia, na które uprzednio wyraziłeś zgodę. Rozróżniamy dwie podkategorie w odniesieniu do tych plików cookie i mechanizmów śledzenia.

4.4. Funkcjonalne pliki cookie
Te pliki cookie ułatwiają działanie, a tym samym umożliwiają wygodniejsze przeglądanie naszej usługi online; na przykład Państwa ustawienia językowe mogą być zawarte w tych cookies.

4.5. Marketingowe pliki cookie i mechanizmy śledzenia

4.6. Ogólnie
Korzystając z marketingowych plików cookie i mechanizmów śledzenia, my i nasi partnerzy jesteśmy w stanie pokazać oferty na podstawie Twoich zainteresowań, wynikające z analizy Twojego zachowania.

4.7. Statystyka
Za pomocą narzędzi statystycznych mierzymy np. liczbę wyświetleń strony.

4.7.1 Śledzenie konwersji
Nasi partnerzy śledzący konwersję umieszczają plik cookie na Twoim komputerze ("plik cookie konwersji"), jeśli uzyskasz dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy danego partnera. Zwykle te pliki cookie nie są już ważne po 30 dniach. Jeśli odwiedzasz niektóre strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i odpowiedni partner konwersji możemy rozpoznać, że dany użytkownik kliknął reklamę, a tym samym został przekierowany na naszą stronę. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie służącego do konwersji służą do kompilowania statystyk konwersji i rejestrowania całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli daną reklamę i zostali przekierowani do witryny z tagiem śledzenia konwersji.

4.7.2 Wtyczki społecznościowe
Niektóre strony naszego serwisu internetowego zawierają treści i usługi innych dostawców (np. Facebook, Twitter), które mogą również wykorzystywać pliki cookie i aktywne moduły. Więcej informacji na temat wtyczek społecznościowych można znaleźć w sekcji na temat wtyczek społecznościowych.

4.7.3 Retargetowanie
Narzędzia te tworzą profile użytkowników za pomocą reklamowych plików cookie lub plików cookie innych firm, tzw. "Web beacons" (niewidoczna grafika określana również jako piksele lub piksele śledzące) lub za pomocą porównywalnych technologii. Są one używane do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach i kontrolowania częstotliwości, z jaką użytkownik patrzy na określone reklamy. Odpowiedni dostawca jest Administatorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w związku z narzędziem. Dostawcy narzędzi mogą ujawniać informacje także stronom trzecim w wyżej wymienionych celach. Proszę zanotować uwagi dotyczące ochrony danych odpowiedniego dostawcy w tym kontekście.

Należy pamiętać, że korzystanie z narzędzi może obejmować transfer danych do odbiorców spoza EOG, gdzie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z GDPR (np. USA). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z poniższym opisem poszczególnych narzędzi marketingowych.

4.8 Google Analytics

4.8.1 Nazwa: Google Analytics
Dostawca: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Funkcja: Analiza zachowań użytkowników (wyszukiwanie stron, liczba odwiedzających i wizyt, pobieranie plików), tworzenie pseudonimowych profili użytkowników na podstawie informacji o zalogowanych użytkownikach Google (cross-device tracking), wzbogacanie pseudonimizowanych danych użytkowników o informacje specyficzne dla grupy docelowej dostarczane przez Google, retargetowanie, testowanie użyteczności UX, śledzenie konwersji i retargetowanie w połączeniu z Google Ads.

4.8.2 Nazwa: Google Tag Manager
Dostawca: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Funkcja: Administracja tagami stron internetowych poprzez interfejs użytkownika, integracja kodów programów na naszych stronach internetowych

4.8.3 Nazwa: Google Ads
Dostawca: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

4.9. Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia
Możesz zarządzać ustawieniami plików cookie i mechanizmy śledzenia w zakładce i/lub ustawienia prywatności.

4.10.Dezaktywacja wszystkich plików cookie
Jeśli chcesz dezaktywować wszystkie pliki cookie, wyłącz pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że może to wpłynąć na funkcjonalność strony.

4.11. Zarządzanie Twoimi ustawieniami w odniesieniu do plików cookie i mechanizmów śledzenia nie jest wymagane technicznie
Odwiedzając nasze strony internetowe, użytkownik zostanie poproszony w warstwie cookie, czy zgadzasz się na użycie przez nas odpowiednio plików cookie, marketingowych plików cookie lub mechanizmów śledzenia.

W naszych ustawieniach prywatności można wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość lub wyrazić zgodę w późniejszym terminie.

4.12. YouTube
Ta oferta online używa platformy wideo YouTube, która jest prowadzona przez firmę YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo. 

Gdy wyświetlą Państwo odpowiednią stronę naszej oferty, zintegrowany YouTube Player nawiązuje połączenie z serwisem YouTube, aby plik wideo lub audio mógł zostać przesłany i odtworzony. Również dane są przy tym przesyłane do serwisu YouTube jako podmiotu odpowiedzialnego. Nie jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych przez YouTube. 


Więcej informacji o zakresie i celu gromadzenia danych, o dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez YouTube, o Państwa prawach i możliwych do wybrania opcjach ochrony danych znajduje się w informacji o polityce prywatności serwisu YouTube.

4.13. New Relic Browser 
Dostawca: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, USA
Funkcja: W celu śledzenia doświadczeń użytkowników i rozwiązywania problemów lub skarg klientów, wymagane jest przekazanie danych osobowych do powyższego administratora.

5. Zewnętrzne linki 
Nasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − niezwiązanych z nami dostawców. Po kliknięciu w link nie mamy już wpływu na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych (jak np. adres IP lub URL strony, na której znajduje się link) przesłanych podmiotowi trzeciemu wraz z kliknięciem w link, ponieważ postępowanie podmiotów trzecich oczywiście nie podlega naszej kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie.

6. Bezpieczeństwo 
Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy usługowe są zobowiązane do zachowania dyskrecji i do przestrzegania przepisów znajdujących zastosowanie ustaw o ochronie danych.

Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

7. Prawa użytkownika
Mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są wymogi ustawowe - abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami. 

Możliwość przenoszenia danych: Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

Odwołanie zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.

Prawo złożenia zażalenia do organu nadzorczego: Mają Państwo prawo złożenia zażalenia do organu ochrony danych. Mogą Państwo zwrócić się w tym celu do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania bądź regionu lub do organu ochrony danych właściwego dla nas. Jest to: 
Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Infolinia UODO: 606 950 000
kancelaria@uodo.gov.pl

8. Zmiana informacji o polityce prywatności 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to potrzebne z powodu rozwoju technicznego. W tych przypadkach dostosujemy odpowiednio nasze informacje o polityce prywatności. Proszę zatem mieć na uwadze aktualną wersję naszych informacji o polityce prywatności.

9. Kontakt
Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, prosimy o kontakt pod adresem wskazanym w sekcji „Administrator”.

Aby dochodzić swoich praw, prosimy kliknąć w ten link: https://request.privacy-bosch.com/

W celu powiadomienia o incydentach związanych z ochroną danych osobowych należy skorzystać z poniższego linku: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych zalecamy kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych

Bezpieczeństwo informacji i ochrona prywatności (C/ISP)


Robert Bosch GmbH
P.O. Box 30 02 20 
70442 Stuttgart
GERMANY

lub

mail: DPO@bosch.com.

Stan na 14.06.2021 r.