Regulamin Programu punktowego extra
(dalej: "Regulamin")


§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem „Programu punktowego extra", zwanego dalej "Programem" jest smARTcat Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kuropatwy 28 (02-892 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000207029, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 5222727484 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator działa na zlecenie Robert Bosch Sp. z o.o., przy ul. Jutrzenki 105, (02-231 Warszawa), zwanej dalej "Bosch".
 3. Program jest realizowany we współpracy z partnerami Bosch wskazanymi na stronie www.extra-program.pl, zwanymi dalej „Partnerami”.
 4. Program rozpoczyna się dnia 2 kwietnia 2014 r. i trwa do czasu jego zakończenia, zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.
§ 2. Przystąpienie do Programu

 1. W Programie mogą brać udział wyłącznie przedsiębiorcy - osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zajmujące się zarobkowo naprawą pojazdów mechanicznych jakiegokolwiek rodzaju i wielkości, w ramach której zakupują produkty określone w §3 ust. 1. Regulaminu (dalej: „Warsztaty”).
 2. Do udziału w Programie uprawnieni są wyłącznie przedsiębiorcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Za Warsztat uprawniony do udziału w Programie uznawani będą również wspólnicy spółki cywilnej, którzy przystąpią do Programu poprzez podanie danych tej spółki, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Do udziału w Programie są wyłącznie uprawnione Warsztaty, które:
 1. we wniosku o nadanie numeru REGON lub jego aktualizacji zadeklarowały wśród wykonywanej działalności: 45.20.Z – „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli” (w przypadku Warsztatów w formie spółek cywilnych właściwy numer PKD powinien być zadeklarowany przy numerze REGON spółki cywilnej lub numerach REGON wszystkich wspólników) oraz
 2. rzeczywiście wykonywać będą działalność określoną w §2 ust. 1 Regulaminu tj. prowadzić będą warsztat samochodowy - zarówno w czasie przystąpienia do Programu, nabywania produktów objętych Programem jaki i w czasie wydawania nagród w Programie).
 1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez:
 1. zarejestrowanie Warsztatu na stronie internetowej Programu punktowego extra zwanego dalej „Programem” dostępnej pod adresem www.extra-program.pl, (dalej: "Platforma") poprzez:
  1. podanie danych Warsztatu: nazwy, adresu siedziby, numerów NIP i REGON, numeru telefonu,
  2. podanie danych kontaktowych przedstawiciela Warsztatu (uprawnionego do rejestracji Warsztatu w Programie i jego reprezentowania w czasie trwania Programu): imienia i nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu email, zajmowanego stanowiska,
  3. wyrażenie zgody na przekazanie i wykorzystywanie danych handlowych Warsztatu - zgodnie z formułą wskazaną na Platformie,
  4. wybór dystrybutora lub dystrybutorów, u którego Warsztat nabywa lub nabywać będzie produkty objęte Programem,
  5. wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu,
  6. wyrażenia zgody na zasady przetwarzania danych osobowych.
 2. aktywowanie konta poprzez uruchomienie linka zawartego w wiadomości email wysłanej na adres podany podczas rejestracji, wejście na Platformę, wpisanie hasła oraz odpowiedzi na pytanie bezpieczeństwa (aktywacja konta powinna nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia rejestracji na Platformie).
 1. Warsztat jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji danych zgłoszonych na Platformie w przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie. Organizator nie odpowiada za niemożność udziału w Programie, naliczenia punktów w Programie lub wydania nagród w przypadku zaniechania przez Warsztat obowiązku bezzwłocznej aktualizacji danych.
 2. Warsztat jest uprawniony do zadeklarowania nie więcej niż czterech dystrybutorów, u których zakupy produktów będą uwzględniane w Programie (wyłącznie z listy dystrybutorów wskazanej na Platformie).
 3. Warsztat jest uprawniony do zmiany zadeklarowanych dystrybutorów poprzez Platformę w czasie trwania Programu. Usunięcie przez Warsztat danego dystrybutora z listy wybranych dystrybutorów spowoduje brak naliczenia punktów w Programie za zakup produktów u tego dystrybutora - począwszy od miesiąca, w którym dystrybutor został usunięty. Natomiast dodanie nowego dystrybutora spowoduje uwzględnienie dokonanych u niego zakupów produktów - począwszy od miesiąca wyboru danego dystrybutora.
 4. Lista dystrybutorów, u których zakupy produktów mogą być uwzględnione w Programie, jest dostępna na Platformie. Organizator zastrzega sobie prawo do dodawania lub usuwania dystrybutorów uwzględnianych w Programie, informując o tym poprzez Platformę z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem (po upływie powyższego terminu zakupy dokonywane u usuniętego dystrybutora nie będą uwzględniane).
 5. Jeżeli Organizator poprzez Platformę nie ogłosi inaczej, przystąpienie do Programu jest możliwe w każdym czasie - aż do czasu ogłoszenia zakończenia Programu, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 6. Na podany podczas rejestracji adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego Organizator będzie realizował komunikację związaną z działalnością Programu.
§ 3. Punkty Programu

 1. W Programie jest uwzględniany zakup:
 1. części samochodowych marki "Bosch" z wyłączeniem urządzeń diagnostycznych, akumulatorów oraz części zamiennych do silników Diesla, ale z uwzględnieniem świec żarowych i końcówek wtrysku (dalej: "Produkty Bosch") oraz
 2. produktów Partnerów, które zostaną wskazane na Platformie ” (dalej: "Produkty Partnerów”),
(dalej łącznie: „Produkty”)
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w czasie trwania Programu kategorii Produktów uwzględnianych w Programie (lub ogłoszenia ich enumeratywnej listy), informując o tym poprzez Platformę z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.
 1. W ramach Programu Warsztaty otrzymują punkty w zamian za zakup u dystrybutorów Produktów w czasie trwania Programu (dalej: "Punkty"),
 2. W Programie są uwzględniane zakupy w kwocie netto Produktów u dystrybutorów zadeklarowanych na Platformie, dokonane począwszy od miesiąca, w którym Warsztat przystąpił do Programu - aż do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie ogłoszone zakończenie Programu lub do dnia wystąpienia przez Warsztat z Programu lub wykluczenia Warsztatu z Programu przez Organizatora.
 3. Zakupy Produktów Bosch u dystrybutorów są przeliczane na Punkty według przelicznika wskazanego na Platformie. Warsztaty należące do sieci Bosch Car Service, Bosch Diesel Service, Bosch Diesel Centrum oraz AutoCrew mają dwa razy mniejszy przelicznik dla Produktów Bosch niż warsztaty należące do innych sieci lub nie zrzeszone. Zakupy Produktów Partnerów są przeliczane na Punkty według takiego samego przelicznika dla wszystkich kategorii Warsztatów biorących udział w Programie, o ile Organizator na Platformie nie ogłosi inaczej. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania różnych przeliczników dla poszczególnych Produktów lub kategorii Produktów Partnera, jak również do zmiany ogłoszonych przeliczników, informując o tym fakcie przez Platformę co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca kalendarzowego.
 4. W trakcie trwania Programu Organizator może ogłosić możliwość zdobycia przez Warsztaty dodatkowych Punktów w Programie po spełnieniu określonych kryteriów, zgodnie ze szczegółami opublikowanymi na Platformie (w szczególności w formie konkursów i promocji).
 5. Punkty zdobyte w Programie są naliczane na indywidualnym koncie Warsztatu na Platformie w miesięcznych okresach rozliczeniowych – Organizator nalicza na koncie Punkty za zakupy Produktów dokonane w danym miesiącu kalendarzowym w terminie do 25 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
 6. O zaliczeniu zakupu Produktu do zakupów dokonanych w określonym miesiącu kalendarzowym decyduje data wystawienia faktury VAT przez dystrybutora.
 7. Punkty naliczane są na podstawie danych przekazanych Organizatorowi przez dystrybutorów. W przypadku niezgodności naliczonych Punktów z faktycznymi zakupami dokonanymi przez Warsztat u dystrybutora, Warsztat jest zobowiązany do zgłoszenia w tym przedmiocie reklamacji w formie pisemnej na adres kontakt@bosch-extra.pl lub kontakt@extra-program.pl - nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia naliczenia przez Organizatora na Platformie Punktów za ten miesiąc kalendarzowy, którego niezgodności dotyczą. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy korekty naliczonych Punktów w przypadku niezgłoszenia reklamacji w wyżej wskazanym terminie - nawet jeżeli błędne naliczenie nie nastąpiło z winy Warsztatu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia decyzji o przyznaniu Warsztatowi Punktów i odliczenia Punktów z indywidualnego konta na Platformie, w następujących przypadkach:
 1. w przypadku, gdy Punkty zostaną błędnie naliczone (bez względu na przyczynę),
 2. w przypadku, gdy Warsztat zwróci dystrybutorowi Produkty, za które otrzymał Punkty w Programie (bez względu na przyczynę),
 3. w przypadku, gdy Warsztat dopuści się opóźnienia w płatności dystrybutorowi za Produkty przekraczającego 30 dni kalendarzowych,
 4. w przypadku, gdy przy nabyciu Produktów Warsztat dopuści się naruszenia umów zawartych z dystrybutorami, postanowień Regulaminu lub czynu zabronionego przepisami prawa.
 1. Odliczenie Punktów z konta Warsztatu może nastąpić w każdym czasie w okresie trwania Programu. W przypadku, gdy liczba Punktów na koncie Warsztatu nie będzie pozwalać na pełne odliczenie Punktów, Organizatorowi przysługuje prawo do anulowania złożonych przez Warsztat zamówień na nagrody oraz do wykluczenia Warsztatu z Programu (w przypadku, gdy odliczenie Punktów nie będzie możliwe przez okres co najmniej 3 miesięcy).
 
§4. Przyznawanie i wydawanie nagród

 1. Organizator zobowiązuje się wymieniać Punkty na nagrody, których lista dostępna jest na Platformie (dalej: "Nagrody"). Organizator zastrzega, że lista Nagród może ulec zmianie w każdym czasie poprzez ogłoszenie stosownej zmiany poprzez Platformę.
 2. Warsztat otrzymuje prawo do danej Nagrody po uzbieraniu odpowiedniej liczby Punktów przypisanej do danej Nagrody i złożeniu stosownego zamówienia na Platformie. Nie jest dopuszczalna dopłata do Nagrody gotówką (w przypadku nieposiadania wystarczającej liczby Punktów na zamówienie Nagrody).
 3. Punkty tracą ważność z dniem 31 grudnia następnego roku po ich naliczeniu na indywidualnym koncie Warsztatu. Wszystkie Punkty tracą ważność z dniem zakończenia Programu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu (niezależnie od daty ich naliczenia). 
 4. Po złożeniu zamówienia na Nagrodę, Punkty wykorzystane na Nagrodę są automatycznie odejmowane od sumy Punktów zgromadzonych przez Warsztat na indywidualnym koncie na Platformie.
 5. W przypadku, gdy okaże się, że z przyczyn niezależnych od Organizatora zamówiona Nagroda jest niedostępna, Organizator poinformuje o tym Warsztat bezzwłocznie, proponując jednocześnie inną Nagrodę tego samego rodzaju, o identycznej wartości punktowej. W przypadku, gdy Warsztat nie wyrazi zgody na Nagrodę zamienną, zamówienie zostanie anulowane, a wykorzystane na zamówienie Punkty zostaną przywrócone na konto Warsztatu na Platformie - nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych od poinformowania Warsztatu o niedostępności zamówionej Nagrody.
 6. Każdy Warsztat może wielokrotnie zamawiać nagrody stosownie do postanowień poprzedzających.
 7. Nagrody będą dostarczane przez firmę kurierską pod adres Warsztatu wskazany na Platformie. Termin dostawy wynosi do 60 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia. W stosunku do wybranych Nagród Organizator może opublikować na Platformie inny sposób lub termin przekazania.
 8. W przypadku niemożności dostarczenia Warsztatowi Nagrody z przyczyn leżących po stronie Warsztatu (pomimo dwóch prób doręczenia), Nagroda taka przepada. W takim przypadku Punkty przeznaczone na Nagrodę nie są przywracane na konto Warsztatu na Platformie.
 9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 10. Warsztaty nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 11. W przypadku ogłoszenia kolejnej edycji Programu, niewykorzystane Punkty nie przechodzą na kolejną edycję.
 12. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych Warsztatu zapisanych na Platformie lub wątpliwości w zakresie prawidłowości naliczenia Punktów w Programie, Organizator może wstrzymać wydanie Nagród, do czasu ich wyjaśnienia.
 13. Maksymalna wartość Nagród otrzymanych przez dany Warsztat w jednym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 18 tys. PLN netto.
 14. Nagrody uzyskane w Programie stanowią dochód z prowadzonej działalności i podlegają samodzielnemu rozliczeniu podatkowemu przez Warsztat, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 15. Roszczenia z tytułu wad fizycznych Nagród należy zgłaszać zgodnie z procedurą gwarancyjną producentowi Nagrody lub podmiotowi wystawiającemu kartę gwarancyjną dołączoną do Nagrody.
 
§5. Wystąpienie i wykluczenie z Programu

 1. Warsztat w każdym czasie ma prawo do wystąpienia z Programu poprzez kliknięcie przycisku „Usunięcie Uczestnika” na Platformie na podstronie „Dane osobowe” lub poprzez wysyłkę e-maila na kontakt@extra-program.pl z prośbą o usunięcie z Programu. Wystąpienie z Programu jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy uczestnictwa w Programie.
 2. Warsztat może zostać wykluczony przez Organizatora z Programu w następujących w przypadkach:
  1. w przypadku, gdy konto Warsztatu na Platformie nie zostanie aktywowane w terminie 3 miesięcy od zakończenia rejestracji na Platformie,
  2. w przypadku, gdy w terminie 3 miesięcy od zakończenia rejestracji na Platformie na koncie Warsztatu nie zostaną naliczone jakiekolwiek Punkty,
  3. w przypadku, gdy dane Warsztatu wskazane na Platformie okażą się nieprawdziwe,
  4. w przypadku, gdy okaże się, że Warsztat nie spełnia warunku uczestnictwa wskazanego w § 2 pkt 4. podpunkt a Regulaminu.
  5. w przypadku, gdy Warsztat podczas uczestnictwa w Programie naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, umów zawartych z dystrybutorami lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. w przypadku, o którym mowa w §3 pkt. 10 Regulaminu,
  7. w przypadku negatywnego wyniku procedury sprawdzającej, o której mowa w §5 pkt. 5. Regulaminu.
 3. Wykluczenie z Programu powoduje utratę zdobytych Punktów oraz anulowanie wszystkich złożonych zamówień. Organizator zastrzega sobie również prawo do żądania zwrotu przyznanych Nagród lub ich wartości pieniężnej, gdy okaże się, że Warsztat nie spełniał warunków uczestnictwa w Programie w momencie rejestracji na Platformie lub zdobył Nagrody z naruszeniem postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 4. Ponowne przystąpienie do Programu jest możliwe wyłącznie w przypadkach wskazanych w pkt 2. podpunkty a, b i f. Ponowne przystąpienie do Programu nie uprawnia do przywrócenia wcześniej zdobytych Punktów lub zakupów Produktów dokonanych przed ponowną rejestracją, chyba że przerwa w uczestnictwie w Programie nastąpiła z winy Organizatora, a dane dotyczące ponownie przystępującego Warsztatu są możliwe do odtworzenia.
 5. W każdym czasie w trakcie Programu przedstawiciele Robert Bosch Sp. z o.o. mają prawo do weryfikacji, czy Warsztat rzeczywiście prowadzi działalność określoną w § 2 pkt. 1 Regulaminu poprzez przeprowadzenie osobistej kontroli w miejscu prowadzenia działalności, tj. pod adresem wskazanym przez Warsztat na Platformie. W przypadku dwukrotnej negatywnej weryfikacji (tj. stwierdzeniu braku czynnego warsztatu samochodowego pod wskazanym adresem) Organizator ma prawo wykluczyć Warsztat z Programu, ze skutkiem wskazanym w §5 pkt. 3 Regulaminu.
§ 6. Zakończenie Programu

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do ogłoszenia zakończenia Programu w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na Platformie.
 2. Zakończenie Programu następuje w terminie wskazanym przez Organizatora w ogłoszeniu, przy czym nie nastąpi to wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia Organizatora.
 3. Od momentu publikacji ogłoszenia o zakończeniu Programu nie jest możliwe przystąpienie do Programu. W Programie nie będą uwzględniane zakupy Produktów dokonane później niż w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym Organizator ogłosi zakończenie działalności Programu.
 4. Z dniem zakończenia Programu (wskazanym w ogłoszeniu) wszelkie niewykorzystane Punkty tracą ważność i nie będą zamieniane na Nagrody, bez prawa Warsztatu do ekwiwalentu z tego tytułu.
 5. Zamówienie Nagród po zakończeniu Programu zostanie umożliwione wyłącznie Warsztatom, którym po ogłoszeniu zakończenia Programu przywrócono na konto Punkty z uwagi na brak zgody na Nagrodę zamienną (zgodnie z §4 pkt. 5). Warsztaty te są zobowiązane do zamówienia Nagród najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia Programu - pod rygorem wskazanym w §6 ust. 4.
 6. Dostawa Nagród może odbyć się również po zakończeniu Programu, zgodnie z terminami wskazanymi w Regulaminie oraz na Platformie.
§ 7. Dane osobowe

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych (administratorem danych osobowych): Warsztatów (będących osobami fizycznymi) przedstawicieli Warsztatów (dalej łącznie: "Osoby uprawnione") jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105.
 2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch sp. z o.o. jest pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych). Wszystką korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 6 i 7 należy kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres: Pan Matthias Goebel Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY lub na adres mailowy: DPO@bosch.
 3. Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług przetwarzają dane osobowe Osób uprawnionych w następujących celach;
  1. realizacji umowy uczestnictwa w Programie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie,
  2. wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Osób uprawnionych są przekazywane przez administratora danych osobowych innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to zgoda Osób uprawnionych.
 5. W celu realizacji postanowień Regulaminu dane Osób uprawnionych są udostępniane Organizatorowi oraz firmie: DHL Parcel Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa oraz Partnerom programu extra w zakresie: imię, nazwisko, adres warsztatu, który wybrał danego Partnera w programie extra, nr NIP warsztatu, dane obrotowe po grupach produktowych/numerach zamówieniowych produktów Partnera. 
 6. Dane Osób uprawnionych przechowywane są tak długo jak jest to wymagane do realizacji usług określonych niniejszym Regulaminem lub do czasu wystąpienia lub wykluczenia z Programu na zasadach określonych §5. Pkt 2. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które administrator danych osobowych musi zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym, handlowym) terminów przechowania.
 7. Osobom uprawnionym przysługuje prawo do:
  1. informacji: Osoba uprawniona ma prawo do otrzymania od administratora danych osobowych informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu Osoba uprawniona może dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które są przetwarzane w ramach Programu, 
  2. skorygowania i usunięcia danych: Osoby uprawnione może zażądać od administratora danych osobowych skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej),
  3. ograniczenie przetwarzania: Osoba uprawniona może zażądać od administratora danych osobowych - o ile spełnione są wymogi ustawowe – aby administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie danych Osoby uprawnionej, 
  4. sprzeciw wobec przetwarzania danych: ponadto Osoba uprawniona ma prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Administrator danych osobowych wstrzyma wówczas przetwarzanie danych Osoby uprawnionej, chyba że będzie mógł wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad prawami Osoby uprawnionej.
  5. sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Osoba uprawniona może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania zgody Osoby uprawnionej i wykorzystania danych Osoby uprawnionej w ramach już trwającej kampanii,
  6. sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: Osoba uprawniona ma prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Administrator danych osobowych wstrzyma wówczas przetwarzanie danych Osoby uprawnionej, chyba że będzie mógł wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad prawami Osoby uprawnionej,
  7. odwołanie zgody: jeżeli Osoba uprawniona udzieliła zgody administratorowi danych osobowych na przetwarzanie swoich danych, może ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania danych Osoby uprawnionej do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona,
  8. przenoszenia danych: Osoba uprawniona ma prawo, by otrzymać dane, które udostępnił administratorowi danych osobowych, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.
 8. W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach Programu wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, Osoba uprawniona ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku jeśli Osoba uprawniona stwierdzi, iż podmiot odpowiedzialny przetwarza dane z naruszeniem przepisów prawa, Osoba uprawniona ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 10. Podanie przez Osobę uprawnioną danych ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie ich zgodnie z zakresem określonym w formularzu rejestracyjnym[OU1]  uniemożliwi wzięcie udziału w Programie.
 11. W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji Osoba uprawniona udzieliła dodatkowe zgody na przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną udostępnione Osobie uprawnionej w trakcie składania oświadczeń woli.
 12. Podmiot przetwarzający podejmuję wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych danych Osoby uprawnionej.
   
§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Warsztaty, które zrealizują w Programie zakupy produktów Bosch o wartości min 1000 zł netto w ciągu 3 kolejnych miesięcy lub należą do sieci Bosch: Bosch Car Service, Bosch Diesel Centrum, Bosch Diesel Service, AutoCrew, Bosch Układy Hamulcowe, Bosch Systemy Wtryskowe oraz Bosch Pojazdy Użytkowe, oraz ich przedstawiciele zostaną zaproszeni do Klubu „Klub Experta Bosch”.
 2. Warunki uczestnictwa i przystąpienia do Klubu określa jego regulamin dostępny na stronie www.KlubExpertaBosch.pl
 3. Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Platformie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na prawa nabyte przez Warsztaty biorące udział w Programie. Zmiany zostaną udostępnione w analogiczny sposób jak niniejszy Regulamin.
  Nad prawidłowością przebiegu Programu czuwać będzie komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Bosch oraz Organizatora.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu (z wyłączeniem §3 ust 8 Regulaminu) powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres e-mail kontakt@extra-program.pl. Komisja będzie dążyć do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. Osoba składająca reklamacje zostanie poinformowana o decyzji komisji w terminie 7 dni kalendarzowych od rozpatrzenia reklamacji.
 6. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Nagrody określone w Regulaminie nie są ustanawiane, przyznawane ani wręczane w zamian za nadużycie jakichkolwiek uprawnień lub niedopełnienie jakichkolwiek obowiązków ciążących na uczestnikach ani na osobach upoważnionych do odbioru Nagrody w imieniu uczestników.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

Stan na 2.01.2021 r.
Wersja 5.